ČESKY ENGLISH DEUTSCH
Náš sortiment
Stav košíku
Košík je prázdný
Všeobecné dodací a platební podmínky e-shopu

Dodací podmínky
Zboží které je skladem dodáváme na určené místo do 14 pracovních dnů. Dodací lhůtu zboží, které není skladem vám sdělíme na požádání. Zboží bude dodáno na základě předem uhrazené zálohové faktury, v případě domluvy na dobírku.
Doprava objednávek dveří a zárubní do hodnoty 28 tisíc bez DPH je účtována s příplatkem 1200,-(vč. DPH) na dopravu.
Doprava objednávek dveří a zárubní nad 28 tisíc bez DPH je zdarma.
Doprava obkladů a dlažeb do hodnoty 35 tisíc bez DPH je s příplatkem 1000,-. Doprava od této částky je zdarma.
Zákazník je povinen zkontrolovat zásilku při převzetí za přítomnosti řidiče dodavatele nebo řidiče přepravní služby, především odpovídající počet balíků a viditelné poškození zásilky. Je-li zboží (nebo jeho obal) poškozeno, je nutné zboží zkontrolovat a uvést zjištěnou skutečnost na dokladu o převzetí (dodací list, přepravní list). V opačném případě pozdější reklamace nemusí být vyřízeny v zákazníkův prospěch.
Firma KA-group.cz s.r.o. si vyhrazuje právo upravit cenu zboží při výrazné změně kurzu EUR bez předchozího upozornění.


Důvody reklamace
Při reklamacích zboží se řídíme platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů. V případech, kdy jste obdrželi:
• zboží poškozené
• zboží došlo nekompletní
• došlo Vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší straně)
můžete tyto zásilky reklamovat.
O reklamaci informujte nejdříve naše zákaznické oddělení na e-mailové adrese info@kagroup.cz nebo na telefonním čísle 354 526 775 a následně nám odešlete zásilku zpět s kopií faktury o zboží.
Po posouzení oprávněnosti reklamace na naší straně Vám zašleme vyjádření a v případě, že bude reklamace oprávněná, zašleme Vám zpět buď zboží nové, opravené nebo Vám zašleme zpět Vaše peníze.

Postup uplatnění reklamace
Pokud zjistíte, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné nám toto zboží zaslat k reklamaci zpět.

Místo uplatnění reklamace
Kupující je povinen reklamované zboží zaslat nebo osobně dopravit na adresu:
KA-group.cz s.r.o., Vančurova 1, 352 01 Aš

Doprava reklamovaného zboží
Reklamované zboží k nám musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě Postup uplatnění reklamace reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno naší, nebo smluvní dopravou.
Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady.


Všeobecné dodací podmínky

Tyto všeobecné dodací podmínky upřesňují některé postupy při prodeji zboží a služeb sdružením KA-group.cz s.r.o. v Aši, Vančurova 1/1221 a platí pro všechny obchody realizované v době jejich platnosti.1. Ceny

Prodejní ceny zboží a služeb prodávajícího se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího a v individuálních případech i rabatovou listinou. Pro určení ceny je rozhodný ceník platný při objednání zboží či služby a cena platí pro místo plnění, kterým je sklad prodávajícího v Aši, Vančurova 1, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

2. Hospodaření s paletami

Při dodávce zboží na paletách, zaplatí kupující prodávajícímu palety současně s cenou zboží. Prodejní i výkupní cena palet se řídí vždy prodejními a výkupními cenami palet dodavatelů zboží, jež bylo na paletách kupujícímu dodáno. Prodávající je povinen od kupujícího vykoupit jen nepoškozené palety, které mu prodávající na své náklady a přímo do provozovny v Aši, Vančurova 1, vr átí do 60ti dnů od předání zboží a jejich zaplacení prodávajícímu doloží. Při vrácení palet po lhůtě 60ti dnů se výkupní cena palety sníží o 30%. Po uplynutí 120 dní od převzetí zboží není prodávající povinen od kupujícího palety vykoupit. U traťových dodávek provedených vlastní dopravou kupujícího od přímého dodavatele zboží lze vrátit palety jen do místa, kde kupující zboží odebral.

3. Dodávky na objednávku

Na zboží, které prodávající nemá momentálně na skladě a které bude pro kupujícího objednávat, musí kupující prodávajícímu potvrdit písemnou objednávku a složit zálohu ve výši 50% předpokládané kupní ceny. Takové zboží je kupující povinen u prodávají cího v předpokládané lhůtě dodání dle objednávky odebrat a doplatit kupní cenu. Neučiní-li tak ani do 3 měsíců od data předpokl ádaného dodání, připadne bez dalšího 60% ze složené zálohy prodávajícímu jako smluvní pokuta.

4. Práva z vad zboží

Práva kupujícího z odpovědnosti za vady se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanských a obchodním zákoníkem. Zjevné vady zboží, které kupující od prodávajícího převzal bez obalu nebo jehož vybalení v provozovně prodávajícího si nevyžádal nebo výslovně odmítnul, jdou k tíži kupujícího a kupující musí v reklamačním řízení prokázat, že zboží zjevnou vadu mělo již při jeho předání kupujícímu.

5. Platební podmínky

Zboží a služby jsou prodávajícím dodávány zásadně proti hotovostní platbě. Prodej na faktury je možný jen u kupujících, kteří mají s prodávajícím uzavřenou rámcovou kupní smlouvu.

6. Dodávky stavebnin

Je-li dodávka stavebnin dohodnuta až na staveniště, odpovídá kupující za to, že příjezdová cesta a staveniště budou sjízdné pro nákladní soupravu s nosností min. 24t. V opačném případě nemusí prodávající dodávku na staveniště provést a kupující mu zaplatí náklady marné cesty, nedohodnou-li se jinak. Při skládání stavebnin hydraulickou rukou zaplatí kupující vykládku podle sazebníku prodávajícího. Při prodlení s vykládkou zboží na staveništi z důvodů na straně kupujícího zaplatí kupující prodávajíc ímu náhradu podle sazebníku prodávajícího nebo mu nahradí totéž, co prodávající na náhradu prodlení zaplatí jinému, který bude dopravu zboží na staveniště za něho provádět.

Vrácení zboží z jiného důvodu, než je reklamace jeho vady nebo chyba prodávajícího při jeho prodeji, může kupující žádat jen proti zaplacení paušální manipulační náhrady v dohodnuté výši, nejméně však 15% z hodnoty vráceného zboží. Převzetí zboží poš kozeného nebo objednaného výlučně jen pro kupujícího může prodávající zcela odmítnout.

Tyto VOP platí od 1. ledna 2001

Rámcová kupní smlouva


1. Prodávající:
Obchodní firma: Josef Křížek (za společnost KA-group.cz s.r.o.)
Sídlo: 352 01 Aš, Vančurova 1/1221
IČO: 26384540
DIČ: CZ26354840

2. Kupující:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

3. Předmět plnění:

3.1. Předmětem plnění jsou výrobky a stavební materiály ze sortimentu prodejny stavebnin prodávajícího v Aši, Vančurova 1/ 1221 (dále jen "zboží").

3.2. Předmětem plnění může být toliko zboží, které má prodávající na skladě, nedohodne-li se s kupujícím výslovně také o prodeji jiného zboží.

4. Odběr a dodání zboží:

4.1. Kupujícímu bude zboží dodáváno v druzích, množství a kvalitě podle jeho výběru a požadavku (objednávky). Minimální odběr při bezhotovostním prodeji je 1.000 Kč. Maximální úvěrový limit (maximální cena dosud nezaplaceného zboží) je ………..

4.2. Svou objednávku může kupující učinit písemně nebo ústně při výběru či odběru zboží. Kupující může pověřit objednáním či odběrem zboží i jinou osobu, zejména svého zaměstnance. Za zneužití odběru pověřenou osobou, stejně jako za její pochybení p ři výběru, prodávající neodpovídá.

4.3. Zboží se má za kupujícím objednané a odebrané vždy tehdy, když kupující, nebo jeho jménem jiná osoba, předání a př evzetí zboží svým podpisem potvrdí na dodacím listu či jiném dokladu, jenž je prodávající povinen vystavit a při odběru mu př edat. Prodávající je oprávněn požadovat po jemu neznámé osobě průkaz totožnosti, jinak je oprávněn i k újmě kupujícího vydání zboží odmítnout.

4.4. Kupující, nebo jím pověřená osoba, je povinen správnost provedeného plnění co do druhu a množství zboží ověřit při jeho převzetí, neboť na pozdější reklamace nebude brán zřetel, ledaže kupující oprávněnost reklamace věrohodně prokáže.

4.5. Místem plnění je vždy sklad prodávajícího v Aši, Vančurova 1/1221, nebude-li sjednáno jinak.

4.6. Při přímých dodávkách zboží od jiného dodavatele (tzv. traťové dodávky) je kupující nebo jím pověřená osoba povinen potvrdit převzetí zboží na doklad přímého dodavatele. Ujednání pod bodem 4.3. v takovém případě platí obdobně.

5. Ceny, fakturování a placení:

5.1. Prodávající bude za prodané zboží účtovat cenu podle ceníku platného při jeho odběru ve skladu prodávajícího v Aši, Vančurova 1/1221.

5.2. Fakturaci prodaného zboží bude prodávající provádět do 10 dnů po odběru daňovým dokladem s náležitostmi podle zákona o DPH.

5.3. Splatnost faktury je vždy …… denní od vystavení.

5.4. Kupující je povinen fakturu ve stanovené splatnosti proplatit na účet na faktuře uvedený s předepsaným variabilním symbolem.

5.5. Při prodlení zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní sazby ČNB platné k prvnímu dni prodlení. Prodávající může v takovém případě kupujícímu jednostranně odejmout slevu, která by mu jinak náležela podle jeho individuální rabatové listiny a může kupujícímu plnou cenu zboží dofakturovat.

6. Ostatní ujednání:

6.1. Zvláštní cenové, dodací či platební podmínky musí být mezi účastníky výslovně sjednány.

6.2. V ostatním se práva a povinnosti účastníků řídí vždy aktuálními všeobecnými dodacími podmínkami (VOP) prodávajícího, obchodním zákoníkem a ostatními právními předpisy. Kupující potvrzuje obeznámení se s obsahem aktuálních VOP prodávajícího.

6.3. Tato smlouva platí ode dne jejího podpisu a nahrazuje všechny předcházející dohody smluvních stran, které jsou s jejím obsahem v rozporu.

V Aši, dne ……………

7. Ručitelská doložka:

Jméno a příjmení Rodné číslo Bydliště Datum podpisu
       
       
       

Já, dále podepsaný beru na sebe závazek, že jako ručitel uspokojím všechny pohledávky prodávajícího vzniklé při plnění rámcové smlouvy na této listině, pokud je neuspokojí kupující sám.

Maloobchod, velkoobchod, stavebniny, obklady, dlažby,
mramor, dekory, interiérové dveře, vnitřní dveře, vchodové dveře,
masivní dveře, dveře z masivu, dřevěné zárubně, zárubeň